-ระบบงานทะเบียนการเรียนและประมวลผลการเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปภัมถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

-ระบบงานแผนงานงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

-ระบบงานบุคลากรและการจ่ายเงินเดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ทดลองใช้ 2018-08-05) 

-ระบบงานทะเบียนการเรียนประมวลผลการเรียนและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

-ระบบการจัดการชั้นเรียนออนไลน์

-ระบบบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

-ระบบห้องเรียนครูต้นแบบเพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้และสังเกตการสอนออนไลน์

-ระบบคลังข้อสอบและการสอบออนไลน์เพื่อวัดวัตถุประสงค์การเรียนรู้

-ระบบงานแผนที่ภาษีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

-ระบบงานร้านอาหาร

-ระบบงานขายตั๋วรถโดยสารประจำทาง 

-ระบบขายรถยนต์มือสอง 

-ระบบรับส่งหนังสือราชการพร้อมลงลายมือชื่อ